Dokumentacija za fiskalizaciju

Fiskalizacija u Crnoj Gori je regulisana Zakonom o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga (“Službeni list Crne Gore”, br. 046/19 od 07.08.2019, 073/19 od 27.12.2019, 008/21 od 26.01.2021). Ovim zakonom uređuje se postupak fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja u prometu proizvoda i usluga, sadržaj fiskalnog računa, određuju obveznici fiskalizacije i druga pitanja od značaja za fiskalizaciju.

U skladu sa ovim Zakonom, svaki poreski obveznik koji je obavezan da izdaje račune i vrši proces fiskalizacije, obavezan je po zakonu da fiskalizuje sve račune za gotovinske i bezgotovinske transakcije.

Fiskalizacija znači da se svi izdati računi, kako gotovinski tako i bezgotovinski, evidentiraju u bazi podataka Poreske uprave. Fiskalizacija računa se vrši fiskalnim servisom koji je odgovoran za komunikaciju između poreskih obveznika, koji izdaju račune i Poreske uprave, koja obrađuje primljene poruke.

Ruka osobe koja drzi platnu karticu pored ENU uredjaja iz kog je izasao racun

Šta znači online fiskalizacija?

Fiskalizacija je postupak koji sprovodi obveznik fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja dostavljanjem organu uprave, nadležnom za poslove naplate javnih prihoda, podataka o prometu proizvoda i usluga i fiskalnih računa u realnom vremenu, korišćenjem stalne internet veze i fiskalnog servisa.

Ko je obveznik fiskalizacije?

Obveznik fiskalizacije je:

  1. fizičko lice koje je obveznik poreza na dohodak i obveznik je izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;
  2. pravno lice koje je obveznik poreza na dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koje je obveznik izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga;
  3. poreski obveznik koji ostvaruje promet od prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata), a koji nije u obavezi izdavanja računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost.

Ruka osobe koja drzi platnu karticu pored ENU uredjaja iz kog je izasao racun

Koraci u implementaciji

Koraci u implementaciji sistema elektronske fiskalizacije

  1. Obezbjeđivanje adekvatne nternet konekcije
  2. Prijava poslovnog prostora u kome obavlja djelatnost
  3. Obezbjeđivanje elektronskog sertifikata (kompanije Pošta Crne Gore i Core IT).
  4. Priprema opreme za fiskalizaciju
  5. Posjedovanje programskog rešenja za elektronsku fiskalizaciju

Fiskalizacija je postupak koji sprovodi obveznik fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja dostavljanjem organu uprave, nadležnom za poslove naplate javnih prihoda, podataka o prometu proizvoda i usluga i fiskalnih računa u realnom vremenu, korišćenjem stalne internet veze i fiskalnog servisa.

Osoba koja drzi platnu karticu u ruci unosi pin na ENU uredjaj