ČESTA PITANJA O FISKALIZACIJI

Šta je elektronska fiskalizacija?
U skladu sa novim Zakonom o fiskalizaciji, svaki poreski obveznik u Crnoj Gori koji je obavezan da izdaje račune i vrši proces fiskalizacije, dužan je da izda fiskalni račun za sve gotovinske i bezgotovinske transakcije. Ti računi se po automatizmu evidentiraju u bazi podataka i obrađuju od strane Poreske uprave, po prijemu informacija putem fiskalnog servisa koji procesuira račune.
Ko je u obavezi da izvrši e-fiskalizaciju?
Obveznik fiskalizacije je: 1) fizičko lice koje je obveznik poreza na dohodak i obveznik je izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga; 2) pravno lice koje je obveznik poreza na dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica i koje je obveznik izdavanja računa za isporuku proizvoda, odnosno usluga; 3) poreski obveznik koji ostvaruje promet od prodaje roba ili usluga putem samonaplatnih uređaja (automata), a koji nije u obavezi izdavanja računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost.
Da li se mogu koristiti neki fiskalni štampači?
Da, fiskalni štampači VG700 se mogu koristiti za izdavanje računa u novoj online fiskalizaciji nakon defiskalizacije i određenog prilagođavanja.
Šta sa starim fiskalnim uređajima?
Svi fiskalni uređaji koji su se koristili po starom Zakonu, potrebno je defiskalizovati u roku od najviše tri mjeseca.
Koji je proces prijave za e-fiskalizaciju?
Uz svu prikupljenu propisanu dokumentaciju, VG eFISKAL svojim klijentima unosi i instalira sve potrebne podatke za elektronsku fiskalizaciju bez naknade.
Koliko traje proces fiskalizacije?
Od trenutka dostavljanja Zahtjeva za fiskalizaciju našim zaposlenima, isti se procesuira u roku od jednog radnog dana.
Šta je potrebno za fiskalizaciju?
Za fiskalizaciju je potreban Sertifikat za elektronsku fiskalizaciju i popunjen i pečatiran Zahtjev za fiskalizaciju koji se može preuzeti na našem sajtu ili u našim poslovnicama.
Šta se dešava sa e-fiskalizacijom ukoliko ne postoji ili dođe do prekida interneta u objektu?
Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga (Poglavlje V – Izdavanje računa bez jedinstvenog identifikacionog koda računa, čl. 17-22) propisuje da obveznik fiskalizacije može, u slučaju privremenog prekida stalne internet veze, izdati račune klijentu u offline režimu rada. Svi računi se fiskalizuju lokalno, dok se naknadno, prilikom uspostavljanja intenret konekcije automatski šalju na server Poreske Uprave. Detaljna pravila vezana za ovakvu situaciju u poslovanju mogu se pronaći u Pravilniku o obliku i strukturi poruka i sigurnosnim mehanizmima za razmjenu poruka fiskalnog računa i načinu dostavljanja računa koji su izdati u slučaju prekida stalne internet veze.
Šta se dešava ukoliko dođe do kvara na uređaju koji se koristi za izdavanje računa?
U slučaju prestanka rada uređaja koji je kupljen u poslovnicama VG eFISKAL uz mjesečni Ugovor o održavanju, novi zamjenski uređaj se isporučuje na lokaciju u roku od 24 časa.
Da li se uređaji i softver kupuju ili se iznajmljuju?
Uređaj je moguće kupiti ili iznajmiti uz mjesečni ugovor. Sve vrste softvera se plaćaju na mjesečnom nivou.
Šta je digitalni sertifikat i gdje se kupuje?
Za fiskalizaciju se koristi soft certifikat koji se posebno nabavlja za potrebe fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog prometa. Elektronski sertifikat izdaje ovlašćeno certifikaciono tijelo koje je dobilo dozvolu Ministarstva javne uprave.
Da li moram fiskalizovati fakture ako nisam u sistemu PDV-a?
Obveznici fiskalizacije su sva pravna i fizička lica koja ostvaruju dobit bez obzira da li jesu ili nisu u sistemu PDV-a.
Šta da radim ako ne koristim kasu tokom cijele godine već samo u toku ljetnje/zimske sezone?
Svi korisnici koji obavljaju djelatnosti sezonskog ili određenog vremenskog rada imaju mogućnost dobijanja sezonske licence za fiskalizaciju u trajanju od šest mjeseci.
Da li mi treba fiskalizacija ako sam fizičko lice i samo jednom mjesečno izdajem račune?
Fiskalizacija je obavezna za fizička lica koja ostvaruju dobit obavljanjem bilo koje djelatnosti.
Da li mogu kupiti fiskalnu kasu na rate?
U saradnji sa Crnogorskim Telekomom, omogućena je kupovina fiskalnih kasa na 24 mjesečne rate.
Da li postoji mogućnost generisanja avansnih računa?
Novim Zakonom o fiskalizaciji predviđena je i fiskalizacija avansnih računa. Njihova fiskalizacija je dostupna u sklopu VG ADEOWEB Standard paketa.
Da li knjižna odobrenja moraju da se fiskalizuju?
Novim Zakonom o fiskalizaciji predviđena je i fiskalizaicja knjižnih odobrenja. Njihova fiskalizacija je dostupna u okviru VG ADEOWEB Standard paketa.
Da li se na fiskalnoj kasi može koristiti usluga plaćanja karticom?
Na našem novom modelu fiskalne kase eFiskal Saturn 1000, a u saradnji sa NLB bankom, omogućen je prihvat svih vrsta platnih kartica čip, stripe ili NFC.
Da li se na fiskalnoj kasi može koristiti usluga SoftPos aplikacije za plaćanje karticama?
Novim Zakonom o fiskalizaciji predviđena je i fiskalizacija avansnih računa. Njihova fisaNa našem fisklanom uređaju eFiskal VG1 Pro, a u saradnji sa CKB bankom, omogućena je instalacija SoftPos aplikacije za procesuiranje svih vrsta beskontaktnih kartica.kalizacija je dostupna u sklopu VG ADEOWEB Standard paketa.
Da li se može kontrolisati poslovanje na novim fiskalnim kasama sa udaljene lokacije?
Sve naše aplikacije za fiskalizaciju, nevezano za vrstu djelatnosti, su razvijene na CLOUD tehnologijama, te je njihova administracija, kontrola i izvještavanje, dostupno na svakoj lokaciji u realnom vremenu.